Občianska participácia
Čo je to občianska participácia?
Plánovacia mapa pri plánovaní parku v roku 2004

Málokto je kompetentnejší vyjadriť sa k určitému územiu než ľudia, ktorí na ňom žijú. Aj keď sa v súčasnosti pri budovaní diaľnic či skládok (Prešov, Považská Bystrica), výstavbe obchodných centier (Žilina) ale aj pri rekonštrukciách miest (Bratislava) či riešení akýchkoľvek miestnych problémov ešte stále stretávame so zanedbaním hlasu verejnosti, začína sa táto myšlienka presadzovať už aj u nás. Skúsenosti z Veľkej Británie, USA, Nemecka i susednej Českej republiky (a dnes už aj zo Slovenska) ukázali, že aj samotní občania – laici sú schopní pomenovať problémy, ktorým čelia, nájsť ich príčiny a prísť s vynikajúcimi riešeniami.

Neziskové organizácie (MVO) a iniciatívy môžu pomôcť budovať komunitu, ak sa podieľajú na tvorbe konkrétnych projektov pre svoju obec, mesto, región a riešia konkrétny problém, ktorý:

Pri akých projektoch sme sa snažili zapojiť verejnosť do rozhodovania
Sprievodná akcia pri plánovacom víkende v rusovskom parku v roku 2004

Náš projekt obnovy rusovského parku staval na zapojení verejnosti do tvorby a riešenia vecí, ktoré sa jej týkajú. Prostredníctvom zapojenia ľudí pri plánovaní využitia a ochrany parku (detské aktivity, verejné vypočutie a prerokovanie, plánovací víkend) sme sa snažili podnietiť starostlivosť o tento park a pomôcť budovať dlhodobé vzťahy v komunite. Výsledkom je štúdia dlhodobého rozvoja parku, ktorej kostra vznikla s priamym zapojením občanov. Podrobnosti si môžete pozrieť na stránke venovanej rusovskému parku a celému projektu - www.rusovskypark.sk.

Druhým projektom, ktorého základnou črtou je priame plánovanie verejnej plochy občanmi, je projekt využitia verejného priestoru - trávnika - oproti miestnemu úradu a jeho pretvorenie na verejný rímsky parčík. Podrobnosti o tomto projekte si pozrite na podstránke o projekte Rímskeho parčíka.